S’OBRI LA CONVOCATÒRIA DE PATROCINIS DE LA MOSTRA

Les marques interessades poden presentar la seua proposta fins al 20 de setembre al correu administracio@lamostradevalencia.com

Condicions per als patrocinis privats de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

1-Consideració de patrocinis

Tindran la consideració de patrocinis les aportacions per part del sector privat que servisquen per finançar la realització de les activitats programades en el marc de la 37a edició del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 20 al 30 d’octubre de 2022.

Cal destacar que, segons les dades proporcionades per l’agència de seguiment de premsa Kantar sobre l’última edició de la Mostra, celebrada en 2021, es van recollir 728 aparicions en premsa durant les setmanes de major activitat mediàtica del festival (+26,5% sobre l’edició anterior), la valoració econòmica de les quals seria de 3,48 milions d’euros (+14%), i amb un abast de 230 milions de contactes o OTS (+28%).

2-Condició de patrocinadores

Podran tindre la condició de patrocinadores les persones físiques o jurídiques sotmeses al dret privat, que tinguen plena capacitat d’obrar i no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a contractar establides en la Llei. Per acreditar, entre altres, este últim extrem, la instància integrarà una declaració responsable de la persona sol·licitant relativa als punts següents:

 • Que no es troba compresa, o que l’empresa a la qual representa com a administrador/a o representant no es troba compresa, en cap de les prohibicions i incompatibilitat per a contractar regulades en l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 • Que no vulnera la normativa fiscal emparant-se en els denominats paradisos fiscals a fi d’eludir les seues obligacions i la seua responsabilitat davant les autoritats espanyoles. En el cas que esta sol·licitud fora subscrita per apoderats/des de la mercantil, declaren que es troben vigents en l’actualitat.
 • Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
 • Que l’empresa a la qual representa, si es tracta d’una empresa estrangera, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguen sorgir.
 • Que per a qualsevol controvèrsia que puga presentar-se com a conseqüència del contingut o interpretació del present document i la seua execució, totes dos parts acorden expressament sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de València capital.

3- Objecte del patrocini

Realització de les activitats de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 20 al 30 d’octubre del 2022. Les persones físiques o jurídiques interessades podran concórrer a tots o a alguns tipus d’aportacions.

3.1. Patrocini general de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 

Aportació: 3.000€-8.000€.

Contraprestacions: 

 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en els materials informatius i publicitaris de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 
 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 
 • Publicitat en el programa de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
 • Visibilitat mitjançant inclusió de logotip en el photocall del festival durant la seua celebració. 
 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura de la 37a edició del festival. 

Aportació: 8.000€-15.000€.

Contraprestacions: 

 • Totes les previstes anteriorment.
 • Visibilitat mitjançant la presència de materials publicitaris en els actes de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, junt amb els genèrics del festival. La producció, trasllat, instal·lació i manipulació d’estos elements correspondrà a la patrocinadora, i la quantitat, grandària i disposició dels mateixos hauran de ser aprovats prèviament per l’organització.
 • Publicitat mitjançant la inserció d’un espot previ a la projecció de pel·lícules en la seu principal de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani durant els dies del festival. La producció de l’espot i la seua posada a disposició en les sales de cine en el format i qualitat adequats correspondrà a la patrocinadora, inclosos els gastos que puguen derivar-se pels drets d’autoria corresponents a la seua creació i publicació, i la seua duració no podrà superar els 20 segons.

3.2. Patrocini del servei de trasllat de les persones convidades a la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 

Aportació de vehicles valorada en 3.400€: 

 • 3 vehicles tipus turisme elèctric o híbrid, del 20 al 29 d’octubre de 2022.
 • 1 vehicle tipus turisme elèctric o híbrid els dies 19 i 30 d’octubre del 2022.
 • L’aportació inclou totes les despeses derivades de combustible/energia, així com del condicionament i/o manteniment dels vehicles.

Contraprestacions: 

 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en els materials informatius i publicitaris de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 
 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 
 • Publicitat en el programa de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
 • Visibilitat mitjançant inclusió de logotip en el photocall del festival durant la seua celebració. 
 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura de la 37a edició del festival. 

Aportació de xofers valorada en 8.100€: 

 • Tres xofers majors de 25 anys amb anglés comunicacional, a jornada completa del 20 al 29 d’octubre de 2022 (inclou horari nocturn)
 • Un xofer major de 25 anys amb anglés comunicacional, a jornada completa els dies 19 i 30 d’octubre.
 • L’aportació inclou totes les despeses derivades de dietes i plusos del personal a càrrec de la prestació.

Contraprestacions: 

 • Totes les anteriors.
 • Visibilitat mitjançant la presència de materials publicitaris en els actes de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, junt amb els genèrics del festival. La producció, trasllat, instal·lació i manipulació d’estos elements correspondrà a la patrocinadora, i la quantitat, grandària i disposició dels mateixos hauran de ser aprovats prèviament per l’organització.
 • Publicitat mitjançant la inserció d’un espot previ a la projecció de pel·lícules en la seu principal de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani durant els dies del festival. La producció de l’espot i la seua posada a disposició en les sales de cine en el format i qualitat adequats correspondrà a la patrocinadora, inclosos els gastos que puguen derivar-se pels drets d’autoria corresponents a la seua creació i publicació, i la seua duració no podrà superar els 20 segons.

3.3. Patrocini del servei d’estilisme per a les gales de la 37a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 

Aportació de maquillatge i perruqueria valorada en 1.500€: 

 • Servei de perruqueria i maquillatge de gala per a tres presentadors (dos homes, una dona) en els actes del 20 i 28 d’octubre de 2022. 
 • L’aportació inclou tot el material necessari per a la seua realització així com el desplaçament al lloc designat per l’organització per al seu acompliment a la ciutat de València. 

Contraprestacions: 

 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura de la 37a edició del festival. 
 • Notorietat mitjançant esment en xarxes socials, inclosa la publicació d’una story en Instagram.
 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 

Aportació de vestuari valorada en 1.500€: 

 • Cessió de vestuari de gala per a tres presentadors (dos homes, una dona) en els actes del 20 i 28 d’octubre de 2022. 
 • L’aportació inclou les proves prèvies que siguen necessàries així com el trasllat i recollida del material en el lloc designat per l’organització a la ciutat de València.

Contraprestacions: 

 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura de la 37a edició del festival. 
 • Notorietat mitjançant esment en xarxes socials, inclosa la publicació d’una story en Instagram.
 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 

4- Procediment

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals rebrà i estudiarà totes les propostes de patrocini presentades i notificarà l’acceptació o denegació de cadascuna a la persona interessada. 

En el cas dels patrocinis relatius als punts 3.2 i 3.3. del document, es valoraran les propostes rebudes per tal de seleccionar-les tenint en compte qüestions com ara una ampliació de les prestacions o una millora de les seues característiques, en especial pel que fa a l’ús de materials/pràctiques més sostenibles. 

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals es reserva el dret de no acceptar patrocini per raons d’interés públic. Queden expressament excloses les propostes de patrocini de caràcter partidista o aquelles que promoguen el consum de drogues, o tinguen un contingut violent, sexista, xenòfob, o contra els valors democràtics. En tot cas els anuncis han d’ajustar-se al que es disposa en la Llei 34/1988, general de publicitat, il·lícita i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.

5- Termini i forma de presentació de les propostes

Les persones físiques o jurídiques interessades en patrocinar les activitats de la 37ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani podran presentar les propostes a partir del dia següent a la publicació d’esta convocatòria en la pàgina web de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, www.lamostradevalencia.com, i fins el dia 20 de setembre de 2022.

Totes les propostes de patrocini han d’adreçar-se al correu electrònic administracio@lamostradevalencia.com i han d’incloure el següent:

 • Dades fiscals de la persona física o jurídica interessada.
 • En el cas dels patrocinis relatius al punt 3.1., quantia de l’aportació prevista. 
 • En el cas dels patrocinis relatius als punts 3.2. i 3.3., descripció de l’aportació amb tota la informació rellevant per a la seua valoració i selecció.
 • Dades de contacte.

Escriu un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.