CONVOCATÒRIA OBERTA PER ALS PATROCINIS DE LES ACTIVITATS DE MOSTRA DE VALÈNCIA 2023.

Del 24 d’agost al 6 de setembre.

Condicions per als patrocinis privats de les activitats de Mostra de València 2023.

1- Consideració de patrocinis

Tindran la consideració de patrocinis les aportacions per part del sector privat que servisquen per a finançar la realització de les activitats realitzades en el marc de la 38a edició del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 19 al 29 d’octubre de 2023, i que inclou el 2n fòrum de coproducció València Film Afers.

Cal destacar que, segons les dades proporcionades per l’agència de seguiment de premsa MyNEws sobre l’última edició de la Mostra, celebrada en 2022, es van recollir 905 aparicions en premsa durant les setmanes de major activitat mediàtica del festival (+24,31% sobre l’edició anterior), la valoració econòmica de les quals seria de 4,25 millones de euros (+22,13%), i amb un abast de 420 milions de contactes o OTS (+82,61%).

2- Condició de patrocinadores

Podran tindre la condició de patrocinadores les persones físiques o jurídiques sotmeses al dret privat que tinguen plena capacitat d’obrar i no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a contractar establides en la Llei. Per acreditar, entre altres, este últim extrem, la instància integrarà una declaració responsable de la persona sol·licitant relativa als punts següents:

 • Que no es troba compresa, o que l’empresa a la qual representa com a administrador/a o representant no es troba compresa, en cap de les prohibicions i incompatibilitat per a contractar regulades en l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
  • Que no vulnera la normativa fiscal emparant-se en els denominats paradisos fiscals a fi d’eludir les seues obligacions i la seua responsabilitat davant les autoritats espanyoles. En el cas que esta sol·licitud fora subscrita per apoderats/des de la mercantil, declaren que es troben vigents en l’actualitat.
  • Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
  • Que l’empresa a la qual representa, si es tracta d’una empresa estrangera, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguen sorgir.
  • Que per a qualsevol controvèrsia que puga presentar-se com a conseqüència del contingut o interpretació del present document i la seua execució, totes dos parts acorden expressament sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de València capital.

3-  Objecte del patrocini

Realització de les activitats emmarcades en la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 19 al 29 octubre de 2023, i del fòrum de coproducció València Film Afers. Les persones físiques o jurídiques interessades podran concórrer a tots o a alguns tipus d’aportacions.

3.1.  Patrocini general de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani i/o del 2n fòrum de coproducció València Film Afers.

Aportació (IVA exclòs): De 3.000,00.-€ a 4.999,99.-€. Contraprestacions:

 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en els materials informatius i publicitaris de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani i/o del Fòrum València Film afers.
  • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València.
  • Publicitat en el programa de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
  • Visibilitat mitjançant inclusió de logotip en el photocall del festival durant la seua celebració.
  • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura de la 38a edició del festival.

Aportació (IVA exclòs): De 5.000,00.-€ a 8.999,99.-€. Contraprestacions:

 • Totes les previstes anteriorment.
  • Visibilitat mitjançant la presència de materials publicitaris en els actes de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani i/ o del fòrum València Film Afers, junt amb els genèrics de la Mostra. La producció, trasllat, instal·lació i manipulació d’estos elements correspondrà a la patrocinadora, i la quantitat, grandària i disposició dels mateixos hauran de ser aprovats prèviament per l’organització.

Aportació (IVA exclòs): De 9.000,00.-€ a 14.999,99.-€. Contraprestacions:

 • Totes les previstes anteriorment.
  • Publicitat mitjançant la inserció d’un espot previ a la projecció de pel·lícules en la seu principal de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani durant els dies del festival. La producció de l’espot i la seua posada a disposició en les

sales de cine en el format i qualitat adequats correspondrà a la patrocinadora, inclosos els gastos que puguen derivar-se pels drets d’autoria corresponents a la seua creació i publicació, i la seua duració no podrà superar els 20 segons.

3.2.  Patrocini de vestuari per a les gales de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Aportació per valor de 850,00.-€ (IVA exclòs), consistent en:

 • Cessió de vestuari de gala per a dos presentadors (un home, una dona) en els actes d’inauguració i cloenda del festival els dies 19 i 28 d’octubre de 2023.
  • L’aportació inclou les proves prèvies que siguen necessàries així com el trasllat i recollida del material en el lloc designat per l’organització a la ciutat de València.

Contraprestacions:

 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura de la 38a edició del festival.
  • Notorietat mitjançant esment en xarxes socials, inclosa la publicació d’una story

en Instagram.

 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València.

3.3.   Patrocini de maquillatge i perruqueria per a les gales de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Aportació per valor de 1.240,00.-€ (IVA exclòs), consistent en:

 • Servei de perruqueria i maquillatge de gala per a dos presentadors (un home i una dona) en els actes d’inauguració i cloenda del festival els dies 19 i 28 d’octubre de 2023.
  • L’aportació inclou tot el material necessari per a la seua realització així com el desplaçament al lloc designat per l’organització per al seu acompliment a la ciutat de València.

Contraprestacions:

 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura de la 38a edició del festival.
  • Notorietat mitjançant esment en xarxes socials, inclosa la publicació d’una story

en Instagram.

 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València.

3.4.  Patrocini dels vehicles oficials per traslladar les persones participants en les activitats de Mostra de València 2023.

Aportació per valor de 3.480,00.-€ (IVA exclòs), consistent en:

 • 1 vehicle tipus turisme elèctric o híbrid el dia 18 d’octubre del 2023.
  • 4 vehicles tipus turisme elèctric o híbrid, del 19 al 29 d’octubre de 2023.
  • L’aportació inclou assegurança i personalització del vehicle amb distintiu de la Mostra.

Contraprestacions:

 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en els materials informatius i publicitaris de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani i 2n fòrum València Film Afers.
  • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València.
  • Publicitat en el programa de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
  • Visibilitat mitjançant inclusió de logotip en el photocall del festival durant la seua celebració.
  • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura de la 38a edició del festival.

3.5.  Patrocini de l’Espai Mostra 2023.

Aportació per valor de 14.600,00.-€ (IVA exclòs), consistent en:

 • Instal·lació, posada a disposició i retirada d’una estructura temporal (caseta, estand, contenidor obert…) per a usos informatius i promocionals de Mostra de València en la plaça de l’Ajuntament de València, accessible a tots els públics, del 16 al 29 d’octubre de 2023 i amb el següent equipament:
  • Espais visibles per a personalitzar amb imatge de marca.
  • Sistema d’obertura i tancament fàcilment realitzable entre dos persones.
  • Instal·lació elèctrica i il·luminació inclosa, amb un mínim de 4 endolls disponibles per a connectar pantalla, microfonia i amplificació de so, càrrega de telèfons mòbils…
  • Una taula tipus reunió/presentació per a huit persones amb huit cadires (o dos taules de quatre).
  • Una taula alta tipus bar amb tres tamborets.
  • Un moble baix auxiliar amb prestatges, per a usos interns.
  • Una pantalla led 60” full HD amb suport mòbil (entrada HDMI y USB).
  • 50 cadires per a públic assistent.
 • La instal·lació no podrà superar els 3.500 kg. de pes i ha de complir amb la normativa actual vigent per al seu ús com a espai comercial (CTE, exigències

de seguretat, senyalització i evacuació, etc.), així com amb els requisits tècnics reglamentaris per a la instal·lació elèctrica.

 • L’aportació inclou l’equipament i personalització de l’estructura i el seu trasllat porta a porta, la instal·lació i retirada de la mateixa les nits del 15 d’octubre i del

29 d’octubre, respectivament, assistència tècnica telefònica 24 hores i assistència tècnica presencial amb temps de resposta inferior a cinc hores.

Contraprestacions:

 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en els materials informatius i publicitaris de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
  • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València.
  • Publicitat en el programa de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
  • Visibilitat mitjançant inclusió de logotip en el photocall del festival durant la seua celebració.
  • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura de la 38a edició del festival.
  • Visibilitat mitjançant la presència de materials publicitaris en els actes de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani i/ o del fòrum València Film Afers, junt amb els genèrics de la Mostra. La producció, trasllat, instal·lació i manipulació d’estos elements correspondrà a la patrocinadora, i la quantitat, grandària i disposició dels mateixos hauran de ser aprovats prèviament per l’organització.
  • Publicitat mitjançant la inserció d’un espot previ a la projecció de pel·lícules en la seu principal de la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani durant els dies del festival. La producció de l’espot i la seua posada a disposició en les sales de cine en el format i qualitat adequats correspondrà a la patrocinadora, inclosos els gastos que puguen derivar-se pels drets d’autoria corresponents a la seua creació i publicació, i la seua duració no podrà superar els 20 segons.

4-  Procediment

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals rebrà i estudiarà totes les propostes de patrocini presentades i notificarà l’acceptació o denegació de cadascuna a la persona interessada.

En el cas dels patrocinis relatius als punts 3.2, 3.3., 3.4. i 3.5. del document, es valoraran les propostes rebudes per tal de seleccionar-les tenint en compte criteris com ara una ampliació de les prestacions o una millora de les seues característiques, en especial pel que fa a l’ús de materials/pràctiques més sostenibles.

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals es reserva el dret de no acceptar patrocini per raons d’interés públic. Queden expressament excloses les propostes de patrocini de caràcter partidista o aquelles que promoguen el consum de drogues, o tinguen un

contingut violent, sexista, xenòfob, o contra els valors democràtics. En tot cas els anuncis han d’ajustar-se al que es disposa en la Llei 34/1988, general de publicitat, il·lícita i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.

5-  Termini i forma de presentació de les propostes

Les persones físiques o jurídiques interessades a patrocinar les activitats les activitats emmarcades en la 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 19 al 29 octubre de 2023, i del segon fòrum de coproducció València Film Afers, podran presentar les propostes en un termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació d’esta convocatòria en la pàgina web de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, www.lamostradevalencia.com.

Totes    les    propostes    de    patrocini    han    d’adreçar-se    al    correu    electrònic

administracio@lamostradevalencia.com i han d’incloure el següent:

 • Dades fiscals de la persona física o jurídica interessada.
  • En el cas dels patrocinis relatius al punt 3.1., quantia de l’aportació prevista.
  • En el cas dels patrocinis relatius als punts 3.2., 3.3., 3.4., i 3.5., descripció de l’aportació amb tota la informació rellevant per a la seua valoració i selecció.
  • Dades de contacte.

Escriu un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.