S’OBRI LA CONVOCATÒRIA DE PATROCINIS DE LA MOSTRA

Del divendres 4 al dilluns 14 de setembre es poden enviar les propostes a administracio@lamostradevalencia.com

Condicions per als patrocinis privats de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

1-Consideració de patrocinis

Tindran la consideració de patrocinis les aportacions en metàl·lic o espècie (segons especificacions) per part del sector privat per a la realització de les activitats que es programen dins del marc de la 35a edició del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 22 d’octubre a l’1 de novembre de 2020.

El patrocini revestirà la modalitat de contracte de patrocini publicitari.

2-Condició de patrocinadores

Podran tindre la condició de patrocinadores les persones jurídiques sotmeses al dret privat, que tinguen plena capacitat d’obrar i no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a contractar establides en la Llei. Per a acreditar, entre altres, este últim extrem, la instància integrarà una declaració responsable de la persona sol·licitant relativa als punts següents:

•          No trobar-se compresa, o que l’empresa a la qual representa com a administrador/a o representant no es trobe compresa, en cap de les prohibicions i incompatibilitat per a contractar regulades en l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

•          No vulnera la normativa fiscal emparant-se en els denominats paradisos fiscals a fi d’eludir les seues obligacions i la seua responsabilitat davant les autoritats espanyoles. En el cas que esta sol·licitud fora subscrita per apoderats/des de la mercantil, declaren que es troben vigents en l’actualitat.

•          Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.

•          Que l’empresa a la qual representa, si es tracta d’una empresa estrangera, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta puguen sorgir.

•          Per a qualsevol controvèrsia que puga presentar-se com a conseqüència del contingut o interpretació del present document i la seua execució, totes dos parts acorden expressament sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de València capital.

3- Objecte del patrocini

Realització de les activitats de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 22 d’octubre a l’1 de novembre de 2020. Les persones jurídiques interessades podran concórrer a tots o a alguns tipus d’aportacions.

Cal destacar que, segons les dades proporcionades per l’agència de seguiment de premsa Kantar sobre la 34a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, celebrada en 2019, es van recollir més de 460 aparicions en premsa (digital i paper), amb un volum de valoració econòmica de 1,92 milions d’euros i 186 milions de contactes.

3.1. Patrocini de la programació general de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Les aportacions podran cobrir la totalitat o part de l’activitat patrocinada i procedir de diverses patrocinadores.

– Tipus d’aportació: Monetària.

– Aportació mínima: 5.000€.

– Contraprestacions:

Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en els materials informatius i publicitaris de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Publicitat en el programa de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Visibilitat mitjançant inclusió de logotip en el photocall del festival durant els 10 dies que es desenvolupa.

Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura del festival.

3.2. Patrocini del servei de trasllat de les persones convidades a la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Les aportacions hauran de cobrir la totalitat de l’activitat patrocinada.

– Tipus d’aportació: En espècie.

– Aportació:

3 vehicles tipus turisme amb xofer a jornada completa, del 22 al 31 d’octubre de 2020

1 vehicle tipus turisme amb xofer a jornada completa els dies 21 d’octubre i 1 de novembre de 2020.

El servei haurà d’incloure totes les despeses derivades de combustible, així com del condicionament i/o manteniment dels vehicles.

-Contraprestacions:

Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en els materials informatius i publicitaris de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Publicitat en el programa de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

Visibilitat mitjançant inclusió de logotip en el photocall del festival durant els 10 dies que es desenvolupa.

Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura del festival.

3.3. Patrocini del servei d’estilisme per a les gales de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Les aportacions hauran de cobrir la totalitat de l’activitat patrocinada.

– Tipus d’aportació: En espècie.

– Aportació:

Servei de perruqueria i maquillatge de gala per a dos persones en els actes del 22 d’octubre i del 30 d’octubre de 2020. El servei ha d’incloure tot el material necessari per a la seua realització així com el desplaçament al lloc designat per l’organització per al seu acompliment a la ciutat de València.

– Contraprestacions:

Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura del festival.

Notorietat mitjançant esment en xarxes socials, inclosa la publicació d’una story en Instagram.

Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

3.4. Patrocini del servei de vestuari per a les gales de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Les aportacions hauran de cobrir la totalitat de l’activitat patrocinada.

Tipus d’aportació: En espècie.

Aportació:

Cessió de vestuari de gala per a dues persones en els actes del 22 d’octubre i del 30 d’octubre de 2020. El servei ha d’incloure les proves prèvies que siguen necessàries així com el trasllat i recollida del material en el lloc designat per l’organització a la ciutat de València.

– Contraprestacions:

Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura del festival.

Notorietat mitjançant esment en xarxes socials, inclosa la publicació d’una story en Instagram.

Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

4- Procediment

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals notificarà l’acceptació o denegació de la proposta per a ser patrocinadora. En el cas de les aportacions en espècie (punts 3.2, 3.3 i 3.4 del document), se seleccionaran les propostes segons ordre de presentació. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals es reserva el dret de no acceptar patrocini per raons d’interés públic. Queden expressament excloses les propostes de patrocini de caràcter partidista o aquelles que promoguen el consum de drogues, o tinguen un contingut violent, sexista, xenòfob, o contra els valors democràtics. En tot cas els anuncis han d’ajustar-se al que es disposa en la Llei 34/1988, general de publicitat, il·lícita i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.

5- Termini i forma de presentació de la sol·licitud

Les entitats interessades disposen d’un termini màxim de set dies hàbils des de l’endemà de la publicació en la pàgina web de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, www.lamostradevalencia.com, per a presentar les seues sol·licituds.

Les sol·licituds han de dirigir-se a l’adreça de correu electrònic administracio@lamostradevalencia.com, mostrant el seu interés a participar en el patrocini que es desitge i especificant l’aportació a realitzar.

Escriu un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.