S’OBRI LA CONVOCATÒRIA DE PATROCINIS DE LA MOSTRA

Les marques interessades poden presentar la seua proposta al correu administracio@lamostradevalencia.com

Condicions per als patrocinis privats de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

1-Consideració de patrocinis

Tindran la consideració de patrocinis les aportacions monetàries o en espècie (segons especificacions) per part del sector privat per a la realització de les activitats que es programen dins del marc de la 36a edició del festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 15 al 24 d’octubre de 2021.

Cal destacar que, segons les dades proporcionades per l’agència de seguiment de premsa Kantar sobre la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, celebrada en 2020, es van recollir 497 aparicions en premsa (digital i paper), amb un volum de valoració econòmica de 2,86 milions d’euros i 186 milions de contactes.

2-Condició de patrocinadores

Podran tindre la condició de patrocinadores les persones físiques o jurídiques sotmeses al dret privat, que tinguen plena capacitat d’obrar i no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a contractar establides en la Llei. Per a acreditar, entre altres, este últim extrem, la instància integrarà una declaració responsable de la persona sol·licitant relativa als punts següents:

 • Que no es troba compresa, o que l’empresa a la qual representa com a administrador/a o representant no es troba compresa, en cap de les prohibicions i incompatibilitat per a contractar regulades en l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 • Que no vulnera la normativa fiscal emparant-se en els denominats paradisos fiscals a fi d’eludir les seues obligacions i la seua responsabilitat davant les autoritats espanyoles. En el cas que esta sol·licitud fora subscrita per apoderats/des de la mercantil, declaren que es troben vigents en l’actualitat.
 • Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
 • Que l’empresa a la qual representa, si es tracta d’una empresa estrangera, se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguen sorgir.
 • Que per a qualsevol controvèrsia que puga presentar-se com a conseqüència del contingut o interpretació del present document i la seua execució, totes dos parts acorden expressament sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de València capital.

3- Objecte del patrocini

Realització de les activitats de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 15 al 24 d’octubre del 2021. Les persones físiques o jurídiques interessades podran concórrer a tots o a alguns tipus d’aportacions.

3.1. Patrocini de les activitats de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Les aportacions podran cobrir la totalitat o part de l’activitat patrocinada i procedir de diverses patrocinadores.

Tipus d’aportació: Monetària.

Aportació mínima: 5.000€.

Contraprestacions: 5.000,00€ a 15.000,00€

 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en els materials informatius i publicitaris de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
 • Publicitat en el programa de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
 • Visibilitat mitjançant inclusió de logotip en el photocall del festival durant la seua celebració.
 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura del festival.

Contraprestacions: Més de 15.000,00€ a 50.000,00€

 • Totes les previstes anteriorment.
 • Visibilitat mitjançant la presència de materials publicitaris en els actes de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, junt amb els genèrics del festival. La producció, trasllat, instal·lació i manipulació d’estos elements correspondrà a la patrocinadora, i la quantitat, grandària i disposició dels mateixos hauran de ser aprovats prèviament per l’organització.
 • Publicitat mitjançant la inserció d’un espot previ a la projecció de pel·lícules en la seu principal de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani durant els dies del festival. La producció de l’espot i la seua posada a disposició en les sales de cine en el format i qualitat adequats correspondrà a la patrocinadora, inclosos els gastos que puguen derivar-se pels drets d’autoria corresponents a la seua creació i publicació, i la seua duració no podrà superar els 20 segons.

Contraprestacions: Més de 50.000,00€

 • Totes les previstes anteriorment.
 • Activacions i altres accions promocionals durant la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Tots els gastos derivats del disseny i realització d’estes activacions i accions aniran a càrrec de la patrocinadora i hauran de ser aprovats prèviament per l’organització.
 • Nomenament d’una activitat o secció de la 36a Mostra de València a convindre amb l’organització.

3.2. Patrocini del servei de trasllat de les persones convidades a la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Les aportacions hauran de cobrir la totalitat de l’activitat patrocinada.

Tipus d’aportació: En espècie.

Aportació:

 • 3 vehicles tipus turisme amb xofer a jornada completa, del 15 al 23 d’octubre de 2021.
 • 1 vehicle tipus turisme amb xofer a jornada completa els dies 14 i 24 d’octubre del 2021.
 • El servei haurà d’incloure totes les despeses derivades de combustible, així com del condicionament i/o manteniment dels vehicles.

Contraprestacions:

 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en els materials informatius i publicitaris de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
 • Publicitat en el programa de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
 • Visibilitat mitjançant inclusió de logotip en el photocall del festival durant la seua celebració.
 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura del festival.

3.3. Patrocini del servei d’estilisme per a les gales de la 35a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Les aportacions hauran de cobrir la totalitat de l’activitat patrocinada.

Tipus d’aportació: En espècie.

Aportació:

 • Servei de perruqueria i maquillatge de gala per a dos persones que actuaran com a presentadores en els actes del 15 i 22 d’octubre de 2021.
 • El servei ha d’incloure tot el material necessari per a la seua realització així com el desplaçament al lloc designat per l’organització per al seu acompliment a la ciutat de València.

Contraprestacions:

 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura del festival.
 • Notorietat mitjançant esment en xarxes socials, inclosa la publicació d’una story en Instagram.
 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

3.4. Patrocini del servei de vestuari per a les gales de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani. Les aportacions hauran de cobrir la totalitat de l’activitat patrocinada.

Tipus d’aportació: En espècie.

Aportació:

 • Cessió de vestuari de gala per a dos persones que actuaran com a presentadores en els actes del 15 i 22 d’octubre del 2021.
 • El servei ha d’incloure les proves prèvies que siguen necessàries així com el trasllat i recollida del material en el lloc designat per l’organització a la ciutat de València.

Contraprestacions:

 • Notorietat mitjançant esment directe en les cerimònies d’inauguració i clausura del festival.
 • Notorietat mitjançant esment en xarxes socials, inclosa la publicació d’una story en Instagram.
 • Visibilitat mitjançant la inclusió de logotip en la web oficial de Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

4- Procediment

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals rebrà i estudiarà totes les propostes de patrocini presentades en temps i forma i notificarà l’acceptació o denegació de cadascuna a la persona interessada.

En el cas de les aportacions en espècie (punts 3.2, 3.3 i 3.4 del document), es valoraran les propostes en el seu conjunt per a seleccionar una de cada apartat. Esta valoració tindrà en compte qüestions com ara una ampliació del servici prestat o una major exclusivitat i qualitat dels materials o característiques del mateix.

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals es reserva el dret de no acceptar patrocini per raons d’interés públic. Queden expressament excloses les propostes de patrocini de caràcter partidista o aquelles que promoguen el consum de drogues, o tinguen un contingut violent, sexista, xenòfob, o contra els valors democràtics. En tot cas els anuncis han d’ajustar-se al que es disposa en la Llei 34/1988, general de publicitat, il·lícita i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.

Els patrocinis de la 36a Mostra de València-Cinema del Mediterrani revestiran la modalitat de contracte de patrocini publicitari i podran ser renovats anualment de forma automàtica, per tres edicions més del festival, si cap de les parts manifesta la seua intenció de donar-lo per finalitzat amb una antelació d’un mes abans del 31 de desembre del 2021 o de cada una de les successives edicions prorrogades.

5- Termini i forma de presentació de les propostes

Les persones físiques o jurídiques interessades en patrocinar les activitats de la 36ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani, podran presentar les sues propostes a partir del dia següent a la publicació d’esta convocatòria en la pàgina web de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, www.lamostradevalencia.com, i fins el dia 15 de setembre de 2021.

Totes les propostes de patrocini han de d’adreçar-se al correu electrònic administracio@lamostradevalencia.com, i han de contenir, com a mínim, les dades següents:

 • Dades fiscals de la persona física o jurídica interessada.
 • Modalitat de patrocini en què està interessada.
 • En cas de ser monetària (punt 3.1), quantia de l’aportació prevista.
 • En cas de ser en espècie (punts 3.2, 3.3 i 3.4), proposta desenvolupada de la prestació del servei on s’incloga tota la informació rellevant per a la seua valoració i selecció.
 • Dades de contacte.

Escriu un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.