Mostra de València

CRIDA A PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DE LA IMATGE DE LA 39 MOSTRA DE VALÈNCIA-CINEMA DEL MEDITERRANI

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES DEL 22 AL 31 DE MAIG DE 2024

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i de l’associació Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals i a empreses del sector del disseny, la il·lustració i la publicitat per encarregar un treball consistent en la realització del cartell de la 39a edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani (que se celebrarà del 24 d’octubre al 3 de novembre de 2024), així com la seua adaptació a diferents formats promocionals i al programa de mà de la mateixa edició. Per això, a través d’una crida a projecte se seleccionarà la persona professional o l’empresa del sector que realitzarà els següents serveis:

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals contractarà a qui s’encarregue d’este servei a través d’un contracte menor, amb un preu de 9.500,00€ + IVA (21%) = 11.495,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2024/334/227.99, en atenció als conceptes:

 • Disseny de la imatge de la 39 edició: 3.500,00 + 21%IVA
 • Adaptació a aplicacions: 4.000,00€ + 21%IVA
 • Maquetació del programa: 2.000,00€ + 21%IVA

En el cas que fora necessari ampliar les prestacions del contracte, el preu final del conjunt de prestacions no superarà en cap cas l’import màxim de la contractació menor per a este tipus de serveis.

 • REQUISITS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, empresa o unió d’empreses del sector, amb personalitat física o jurídica. Al moment de formalitzar el contracte serà imprescindible, en tot cas, que es troben d’alta en l’IAE i al corrent de les obligacions pertinents de la Seguretat Social i que no estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

 • FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Les persones o empreses interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar la següent documentació:

 • Dossier o book de treballs, que incloga un màxim de deu treballs específics realitzats per la persona o empresa que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.
 • Currículum personal o acreditació professional semblant de l’empresa.

No podran presentar-se obres generades total o parcialment per AI (intel·ligència artificial) a la convocatòria o a l’encàrrec. El comité de selecció podrà exigir a les candidatures la presentació de justificació de l’autoria de les obres, les quals podrien ser objecte d’exclusió de la convocatòria en el procés de valoració.

Tota la documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i enviar-se a l’adreça electrònica administracio@lamostradevalencia.com, amb indicació en l’assumpte del missatge de ‘Crida a projecte 39 Mostra de València’. La recepció de la documentació requerida es confirmarà mitjançant un correu electrònic.

El termini per a l’enviament de candidatures serà de deu dies naturals a partir del dia següent a la seua publicació en el web de Mostra de València, www.lamostradevalencia.com.

 • COMPOSICIÓ DEL COMITÉ DE SELECCIÓ

El comité de selecció estarà compost per:

 • Presidència: President de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals o la persona en qui delegue.
 • Tres vocals professionals del disseny gràfic, la il·lustració i/o la publicitat a proposta de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD).
 • Dos vocals representants de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
 • Secretaria: Actuarà, amb veu però sense vot, la persona designada per la Secretaria General i del Ple.

Cap membre del comité de selecció podrà tindre relació empresarial, professional o contractual directa amb les candidatures presentades.

 • ACTUACIÓ DEL COMITÉ DE SELECCIÓ. CRITERIS D’AVALUACIÓ. RESOLUCIÓ.

Una vegada constituït el comité, s’alçarà una acta de les seues decisions. En primer lloc, es comprovaran totes les candidatures presentades per verificar-ne l’acompliment efectiu de les condicions establertes en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se’n sobre l’admissió definitiva. A continuació, es resoldrà la convocatòria, després de valorar tant la qualitat gràfica dels dossiers dels treballs de les persones o empreses participants com el seu currículum. De totes les candidatures el comité seleccionarà aquella que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball. Se seguiran els següents criteris:

 • Qualitat en els treballs desenvolupats
 • Originalitat i creativitat en els resultats
 • Experiència en projectes semblants

Una vegada resolta la convocatòria, el comité de selecció detallarà a la persona professional o empresa seleccionada en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a l’execució del treball, així com les dates de lliurament de les diferents peces i la forma de pagament (de forma estimativa, el disseny principal hauria d’estar enllestit i aprovat un mes després de la formalització del contracte). La resolució del comité de selecció es farà pública en el web de Mostra de València (www.lamostradevalencia.com), sense perjuí de fer-ne una comunicació personal a qui guanye el concurs. El comité de selecció podrà tanmateix declarar deserta la convocatòria si ho considera oportú.

 • PROCÉS DE CONVOCATÒRIA
 • Aprovades la convocatòria i les bases, es publicaran en el web de Mostra de València.
 • A partir del dia següent de la publicació, s’obrirà un termini de deu dies naturals per a presentar les candidatures.
 • Conclòs el termini de presentació de candidatures, el comité de selecció celebrarà la sessió d’avaluació en un termini màxim de quinze dies naturals.
 • La resolució del comité es publicarà en el web de Mostra de València en el termini màxim de quinze dies naturals.

La participació en la convocatòria implica la plena acceptació d’estes bases.

 • REQUISITS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals i l’adjudicatària del contracte vetlaran perquè la imatge proposada complisca amb els principis establerts en la Constitució Espanyola; l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; la Llei de la Generalitat 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes; la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; la Llei 7/2012, de 23 de novembre de la Generalitat, integral contra la Violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i la Llei 8/2017, de 7 d’abril, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, així com en el desenvolupament normatiu derivat o que poguera derivar d’estes lleis. En concret, el disseny respectarà els principis d’igualtat de tracte, sense que puga contindre cap discriminació per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, origen social, característiques genètiques, llengua, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement o qualsevol altra circumstància personal o social. Si l’execució tècnica de la imatge requerira alguna modificació per al millor compliment d’estos principis, o per a la seua millor impressió, Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals podrà imposar les variacions necessàries, prèvia consulta amb l’autora o l’autor.

La realització de la imatge per a la 39a Mostra de València-Cinema del Mediterrani comporta la cessió dels drets que resulten transferibles de publicació, reproducció i explotació del cartell a favor de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, sense límit geogràfic ni temporal. No es permetrà en cap cas l’ús d’imatges creades amb intel·ligència artificial generativa o que incloguen recursos dels quals no es puga certificar l’autoria en el disseny de la imatge.

Escriu un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.