Crida a projecte per a la realització de la imatge de la 34 Mostra de València – Cinema del Mediterrani

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals i a empreses del sector del disseny, la il·lustració i la publicitat, per a encarregar un treball consistent en la realització del cartell de la 34ª edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani (que se celebrarà del 24 d’octubre al 3 de novembre de 2019), així com la seua adaptació a diferents formats promocionals i al programa de mà de la mateixa edició. Per això, a través d’una crida a projecte se seleccionarà la persona professional o l’empresa del sector que realitzarà els següents serveis:

 • Disseny de la imatge de la 34ª edició.
 • Adaptació de la imatge a diferents aplicacions (arts finals), consistent en l’ajust del disseny a diferents mesures que es puguen requerir i /o a l’actualització de la informació escrita o logos que acompanyen la imatge. Les adaptacions no implicaran canvis en el disseny principal, excepte en el cas de les postals, on s’especifica que hi pot haver més d’un model:
  • Mupi (3 mesures)
  • Photocall (1)
  • Roll-up (1)
  • Lona exterior (1)
  • Acreditació (1)
  • Targeta-invitació (1)
  • Abonament (1)
  • Postals informatives (2-3 models)
  • Cartell DIN-A3 (1)
  • Vinils per a superfícies (3 mesures)
  • Anuncis per a premsa escrita (10 mesures)
 • Maquetació del programa de mà de la 34a edició (100 pàgines aproximadament en mida 20cmX21cm obert, 10cmX21cm tancat). La maquetació consistirà en l’adaptació de la imatge a les portades del llibret i en l’actualització dels continguts programàtics de la present edició sobre el model ja fet de l’anterior.

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals contractarà a qui s’encarregue d’este servei a través d’un contracte menor, amb un preu de 8.000€ + IVA (21%) = 9.680€. En el cas que fora necessari ampliar les prestacions del contracte, el preu final del conjunt de prestacions no superarà en cap cas l’import màxim de la contractació menor per a este tipus de serveis.

2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, empresa o unió d’empreses del sector, amb personalitat física o jurídica. Al moment de formalitzar el contracte serà imprescindible, en tot cas, que es troben d’alta en l’IAE i al corrent de les obligacions pertinents de la Seguretat Social i que no estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per contractar previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Les persones o empreses interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar la següent documentació:

 • Dossier o book de treballs, que incloga un màxim de deu treballs específics realitzats per la persona o empresa que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.
 • Currículum personal o acreditació professional semblant de l’empresa.

Tota la documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i enviar-se a l’adreça electrònica administracio@lamostradevalencia.com, tot indicant en l’assumpte del missatge ‘Crida a projecte 34 Mostra de València’. La recepció de la documentació requerida es confirmarà mitjançant un rebut amb registre d’entrada.

El termini per a l’enviament de candidatures començarà el 13 de maig de 2019 i finalitzarà el 20 de maig de 2019 a les 14h.

4. COMPOSICIÓ DEL COMITÉ DE SELECCIÓ

El comité de selecció estarà compost per:

 • Presidència: Presidenta Executiva de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals o la persona en qui delegue.
 • Tres vocals professionals del disseny gràfic, la il·lustració i/o la publicitat a proposta de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV) i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD).
 • Dos vocals representants de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
 • Secretaria: Actuarà, amb veu però sense vot, la persona designada per la Secretaria General de l’Ajuntament de València.

Cap membre del comité de selecció podrà tindre relació directa o estar involucrat amb les candidatures presentades.

5.- ACTUACIÓ DEL COMITÉ DE SELECCIÓ. CRITERIS D’AVALUACIÓ. RESOLUCIÓ.

Una vegada constituït el comitè, s’alçarà una acta de les seues decisions. En primer lloc, es comprovaran totes les candidatures presentades per verificar l’acompliment efectiu de les condicions establertes en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió definitiva. A continuació, es resoldrà la convocatòria, després de valorar tant la qualitat gràfica dels dossiers dels treballs de les persones o empreses participants com el seu currículum. De totes les candidatures el comité seleccionarà aquella que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball. Se seguiran els següents criteris:

 • Qualitat en els treballs desenvolupats
 • Originalitat i creativitat en els resultats
 • Experiència en projectes semblants

Una vegada resolta la convocatòria, el comité de selecció detallarà a la persona professional o empresa seleccionada en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a l’execució del treball, així com les dates de lliurament de les diferents peces (de forma estimativa, el disseny principal hauria d’estar enllestit i aprovat per a l’1 de juliol de 2019) i la forma de pagament. La resolució del comité de selecció es farà pública en el web de Mostra de València (www.lamostradevalencia.com), sense perjuí de fer una comunicació personal a qui guanye el concurs. El comité de selecció podrà tanmateix declarar deserta la convocatòria si ho considera oportú.

6. PROCÉS DE CONVOCATÒRIA

 • Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, es publicaran en el web de Mostra de València.
 • Les candidatures podran presentar-se des del 13 de maig de 2019 fins el 20 de maig de 2019 a les 14h.
 • El Comité de selecció es reunirà el dia 22 de maig de 2019 a les 10:30h.
 • La resolució del Comité es publicarà entre els dies 23 i 29 de maig de 2019 en el web de Mostra de València.

La participació en esta convocatòria implica la plena acceptació d’estes bases.

7. REQUISITS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals i l’adjudicatària del contracte vetlaran perquè la imatge proposada complisca amb els principis establerts en la Constitució Espanyola; l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; la Llei de la Generalitat 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes; la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; la Llei 7/2012, de 23 de novembre de la Generalitat, integral contra la Violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i la Llei 8/2017, de 7 d’abril, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, així com en el desenvolupament normatiu derivat o que pogués derivar d’aquestes lleis. En concret, el disseny respectarà els principis d’igualtat de tracte, sense que puga contindre cap discriminació per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, origen social, característiques genètiques, llengua, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement o qualsevol altra circumstància personal o social. Si l’execució tècnica de la imatge requerira alguna modificació per al millor compliment d’estos principis, o per a la seua millor impressió, Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals podrà imposar les variacions necessàries, prèvia consulta amb l’autora o l’autor.

La realització de la imatge per a la 34 Mostra de València-Cinema del Mediterrani comporta la cessió dels drets que resulten transferibles de publicació, reproducció i explotació del cartell a favor de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, sense límit geogràfic ni temporal.

 

 

Escriu un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.